arrow hexagon-facebook hexagon-instagram hexagon-linkedin hexagon-twitter instagram facebook twitter linkedin2 checkmark

Ervaren en initiatiefrijke communicatiespecialist

1018 MR, Amsterdam
4 januari 2022

WIE ZIJN WIJ?

De Kun­sten­bond is de vak­bond voor alle wer­ken­den in de cre­a­tie­ve en cul­tu­re­le sec­tor. We be­har­ti­gen de col­lec­tie­ve be­lan­gen werk­ne­mers én zzp’ers in de sec­tor, bij­voor­beeld door po­li­tie­ke lobby en on­der­han­de­lin­gen over cao’s en so­ci­a­le plan­nen. Daar­naast komen we op voor de be­lan­gen van in­di­vi­du­e­le leden en geven we ad­vies, trai­ning en rechts­bij­stand.

Al onze werk­zaam­he­den zijn ge­richt op het ver­be­te­ren van de po­si­tie van wer­ken­den in de cul­tu­re­le en cre­a­tie­ve sec­tor. Eer­lij­ke be­ta­ling, een vei­li­ge werk­om­ge­ving en een ster­ke ver­e­ni­ging, daar staan wij voor.

De Kun­sten­bond is een ver­e­ni­ging van en voor leden. Onze leden zijn ge­or­ga­ni­seerd in ver­schil­len­de vak­groe­pen: Mu­ziekBeel­dendThe­a­ter en Dans, Kunst­edu­ca­tie en DAMD. Het be­stuur en de le­den­raad be­staan uit een af­vaar­di­ging van de vak­groe­pen. Van­uit Am­ster­dam wer­ken we met 20 col­le­ga’s voor deze leden. Hier vind je alle col­le­ga’s & be­stuurs­le­den.

Jij vormt, samen met 2 an­de­re col­le­ga’s, het mar­ke­ting & com­mu­ni­ca­tie­team. Het gaat om een nieu­we va­ca­tu­re, er is geen voor­gan­ger op deze func­tie. Er is veel ruim­te voor jouw idee­ën en ini­ti­a­tief. Samen met je col­le­ga’s vorm je een team, waar­bin­nen je een eigen pak­ket aan ver­ant­woor­de­lijk­he­den hebt.

DEZE UITDAGINGEN GA JE MET HET MARKETING EN COMMUNICATIETEAM OPPAKKEN:

 • Bijdragen aan een common sense in de samenleving: alle werkenden in de creatieve en culturele sector moeten eerlijk betaald worden!
 • Verhogen van de zichtbaarheid van het werk van de Kunstenbond en de onderwerpen die relevant zijn voor (verschillende groepen) leden.
 • Inspelen op de actualiteit, zowel in de media als op social media.
 • Diensten van de Kunstenbond onder de aandacht brengen bij leden en potentiële leden.
 • Strategie ontwikkelen voor het werven, binden en boeien van onze leden.
 • Verbinden van leden en vakgroepen in één vereniging, waarbij we van elkaar leren en elkaars kracht optimaal benutten.

INHOUD VAN DE FUNCTIE:

In deze func­tie bouw je aan de her­ken­baar­heid van de Kun­sten­bond voor onze hui­di­ge leden en po­ten­ti­ë­le leden. Met jouw ken­nis van de sec­tor, je scher­pe blik op ac­tu­a­li­tei­ten en in nauw con­tact met onze ver­schil­len­de vak­groe­pen en col­le­ga’s, werk je aan con­tent en ac­ti­vi­tei­ten die re­le­vant en ver­bin­dend zijn voor onze ach­ter­ban. Je duikt hier­voor in de be­roeps­prak­tijk van een heel di­vers palet aan wer­ken­den in de sec­tor, free­lan­cers en werk­ne­mers, die in ver­schil­len­de sub-​sectoren werk­zaam zijn.

Een deel van je func­tie speelt zich af op so­ci­al media, waar jij ver­ant­woor­de­lijk bent voor het be­leid en be­heer van de ver­schil­len­de ka­na­len.

Ook ver­zorg je de com­mu­ni­ca­tie aan onze leden rond­om ont­wik­ke­lin­gen op vak­groeps­ni­veau. Je ad­vi­seert en on­der­steunt vak­groeps­be­stu­ren bij or­ga­ni­sa­tie en com­mu­ni­ca­tie rond­om ac­ti­vi­tei­ten.


JOUW PROFIEL:

 • Je bent een (medior) communicatiemedewerker en hebt ongeveer 2 tot 5 jaar ervaring
 • Je hebt ervaring met het ontwikkelen en uitvoeren van communicatie- en campagnestrategieën voor social media.
 • Je weet hoe de culturele en creatieve sector in elkaar steekt.
 • Je hebt affiniteit met de arbeidsmarkt en werknemersbelangen.
 • Je bent een goede en snelle schrijver. Zowel inhoudelijke artikelen als tweets komen met groot gemak uit jouw vingers.
 • Je hebt ervaring met vrijwilligersorganisaties en/of een verenigingsstructuur.
 • Je bent zelfstandig, initiatiefrijk en assertief.
 • Je hebt mensenkennis en inlevingsvermogen.
 • Je kunt flexibel werken als er verschillende beroepen op je worden gedaan.
 • Je kunt zelf een goede structuur in je werk aanbrengen en je maakt dingen af.
 • Je weet leden en kunst te betrekken in de communicatieactiviteiten.
 • Je voegt diversiteit toe aan het team.
 • Ervaring met visuele content maken in Adobe Creative Cloud (Photoshop, InDesign of Première Rush) is pré.

WAT BIEDEN WE JE?

 • Een uitdagende baan in een jonge en dynamische organisatie.
 • Veel ruimte om je eigen plannen te ontwikkelen en uit te voeren.
 • In deze functie zit je bovenop de actualiteit van kunst en cultuurbeleid.
 • Veel kansen op groei en ontwikkeling van onze diverse communicatiekanalen.
 • We hebben een mooi kantoor in centrum Amsterdam en prima thuiswerkvoorwaarden.
 • Je krijgt een jaarcontract, met uitzicht op een vaste baan.
 • Salaris tussen € 3.405 en € 4.125 (op fulltime basis) afhankelijk van je werkervaring. 

Re­a­ge­ren kan tot maan­dag 24 ja­nu­a­ri.

Mail je mo­ti­va­tie en CV naar Ro­nald Gijs­bert­sen (ro­nald­g­ijs­bert­[email protected]­sten­bond.nl).

We zoeken: Ervaren en initiatiefrijke communicatiespecialist

JOB IS EXPIRED.
×

Wekelijks een overzicht in je mail

Deze bedrijven doen al mee

social.inc
VICE
Fresh-Bridge-Logo-Donkerblauw-op-blauw
logo_dept
LOGO_THEBESTSOCIAL
BG-Icon-2021
Boomerang Agency Square
vodafone